Oferta

Oferta nasza skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Począwszy od firm handlowych, usługowych, produkcyjnych, a skończywszy na stowarzyszeniach.

Prowadzimy pełną księgowość spółek z o.o., spółek komandytowych,fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych.

Mamy wieloletnie doświadczenie w księgowości firm deweloperskich.

Zakres świadczonych usług pozwala zadowolić najbardziej wymagających klientów. Oprócz standartowych usług na życzenie klienta wykonujemy dodatkowe prace, sprawozdania i rozliczenia wynikające ze specyfiki jego działalności.

backgroundimage_1_1

Ewidencje księgowe naszych klientów prowadzimy przy zastosowaniu oprogramowania SYMFONIA i Comarch ERP Optima.

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej dla podmiotów gospodarczych.

backgroundimage_1_1

Zakres naszych usług:

Pełna księgowość:

 1. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

 2. Dekretacja dokumentów zgodna z planem kont i wymogami ustawy o rachunkowości oraz wytycznymi klienta,

 3. prowadzenie ksiąg handlowych,

  1. księgę główną,

  2. księgi pomocnicze,

  3. dziennik księgowań,

  4. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

 4. prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji VAT,

 5. informowanie Zleceniodawcy o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnym ze stanem wynikającym z zapisów księgowych,

 6. prowadzenie ewidencji rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami;

 7. prowadzenie rozrachunków z pracownikami,

 8. zamykanie ksiąg po zakończeniu roku,

 9. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym: bilansu , rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 11. sporządzanie w imieniu klienta dokumentów typu: faktura wewnętrzna, nota korygująca, noty odsetkowe, potwierdzenia sald,

 12. wyprowadzanie zaległości w księgowaniu,

 13. reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym,

 14. sporządzanie deklaracji podatku akcyzowego i deklaracji Intrastat.

backgroundimage_1_1

Osoby fizyczne:

 1. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

 2. Ujęcie dokumentów księgowych w ewidencji

  1. księdze przychodów i rozchodów,

  2. Rejestrze sprzedaży

  3. Rejestrze zakupu

 3. Ustalanie i informowanie klienta o wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego, zgodnym ze stanem wynikającym z zapisów księgowych,

 4. Sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych  VAT,

 5. Prowadzenie ewidencji srodków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 6. Sporządzanie rozliczeń podatkowych na koniec roku,

backgroundimage_1_1

Kadry i płace :

 1. Sporządzanie

  1.  list płac

  2. Umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, dzieła oraz rachunki do umów

 2. prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym wynikające z wynagrodzeń;

 3. sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,

 4. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

backgroundimage_1_1

Dodatkowo wykonujemy:

 1. Politykę zasad rachunkowości w firmie z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustaleniem wyniku finansowego, planem kont i wykazem ksiąg rachunkowych, dokumentacją programów komputerowych i zasad archiwizacji dokumentacji księgowej;

 2. Regulamin Wynagradzania;

 3. Regulamin Pracy;

 4. Instrukcję Inwentaryzacyjną